Μετανάστευση


  • Υπηρεσίες : προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων άδειας παραμονής
  • Παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων
  • Κατευθυντήριες οδηγίες ως προς την διαδικασία
  • Υπεράσπιση για λογαριασμό σας
  • Εκπροσώπηση για λογαριασμό σας σε όλες τις αρχές
  • Αραβικό προσωπικό